ÜRÜNLER

Son Haberler

Özet: Siyasi partilere Hazine yardımı yapılırken kriterler yasama organınca hakça ve objektif tayin edilir. Fakat yardımı keserken kriterleri sadece Anayasa koyar, kesme kararını sadece AYM verebilir. Politikanın hukukla çerçevelenme ve izalesi, Anayasa konusu ve münhasıran AYM’nin işlevidir. AYM’nin siyasi parti kapatma rejiminde işlevsellik ve etkinliği tavsatılmamalı, tek yargılamada kompartımanlı kapatma-yardım kesme dava mimarisinin bütünlüğü bozulmamalıdır. Siyasi sistem temel/merkezî hiyerarşik değerleri siyasi partilere dönük meşruiyet sorgulamasından yoksun kılınmış ve parasallaştırılmış yargılama mimarisine indirgenemez.