Devletin temel niteliklerine dair referanslarda, uluslararası standart ya da kalıplar göz ardı edilmeden dikkate alınmakla birlikte merkezi olan, Türk siyasi sisteminin uygulama düzenliliği ve normlarıdır.

Türk siyasetinde istikrar ölçümü pratik, elverişli, makul bir model çerçevesinde realize edilmiştir. Modeli oluşturma yanında belli dönem itibariyle test edilmiştir.

Modelin, demokrasi ve etkinlik bakımından dengelenmesi yanında Türk devlet ve idare zihniyetini göz önünde tutan yapıda kurgulanması gerekmekteydi. Felsefi planda egemenlik-milletten başlayan, hükümet-yönetim katında odaklanan ancak idare-bürokrasi katında da desteklenen bir yapı, siyasi karar mimarilerinde barındırılmıştır.

Modelin nispi sabit alt sektörleriyle nispi değişken olanları arasındaki dengelenme, kritik aşamaydı. Bir biçimde etkinleşmemiş görünen sabiteler, gün geldiğinde siyasi istikrarın ana zeminini sarsabilecek hatta sınırlayabilecek yapıdaydı. Salt nispi değişken unsurlara dayalı model bu bakımdan Türkiye için geçerli olamazdı. Bu nedenle dikkate alınmamıştır.

Bazı haber serileri izlek oluşturma ve dosyalamada ağır yüke yol açıp analistlerin verimlerini düşürmemesi endişesiyle “İ” kodlu izlemeye alınmaktadır. Tüm haber serileri modelimizde kolaylıkla ilgili haberlerle birlikte izlendiğinden kodlamaya tâbi olanları gerektiğinde ayrı izlek oluşturmak için hazır tutabilmekteyiz.

Bu model çerçevesinde siyasi istikrar bakımından; siyasi şiddette, ekonomide, kabine performansında, bürokratik kapasite tam kullanımında, dış etkileşimde, kurumlarla ilişkilerde, uluslararası standartta-objektif-karşılaştırılabilir ölçümler üretmekteyiz. Türkiye’de sadece tarafımızca üretilen söz konusu ölçümler, siyasetin bilgiye dayalı zeminini etkinleştirici yapıdadır. Tümünde güvenilir izleme-değerlendirme kalıplarını bağımlılık yaratan formatlarda devreye sokabilmekteyiz. Çalışma sistemimizin genel mevzuata nazaran uygunluğu, sözleşme ve gerçek işleyişle muhafaza edilmektedir.

Sİİ, akademik denetim ve iş modeli itibariyle nitelikli siyasi analizle desteklenmiş “Bağlı İçerik”le birlikte yapılandırılmakta ve sunulmaktadır. Bağlı içerik; dönem ve kapsamı gündem ve siyasi vakıa serilerinin kritikliğine göre değişen “Bilgi Nakli” ve “Ara Rapor”lar, takip eden ayın ortasına kadar “Aylık Rapor”lar, yılsonunda “Yıllık Ana Rapor”lar, “Risk İzlek Standartları”yla form ve hesaplanma yöntemleri önceden

belirlenmiş ülke risk, tehdit ve tehlikelerini düzenli olarak, gerçekleşme ihtimal ve etki dereceleriyle birlikte “Risk İzlek Tablo”larını içerir şekilde raporlanmaktadır. Ayrıca, her yıl düzenli “Hükümet Performansı” raporlaması altında Bakanlık Performansları ölçülmektedir. Yine düzenli olarak “Medya İktidar” raporlaması altında Medya-İktidar ilişkilerinin Siyasi İstikrar bakımından analizi yapılmaktadır.

Aylık Rapor; takip eden ayın ilk yedi günü alt sektörlerdeki haber-kayıt seri halde örneklerinin nakledildiği raporlamadır. Bu raporla indekste etkili vakıa serilerini ve bunların alt sektör alt parametrelerindeki olumlu-olumsuz kayıtlarını göstermektedir. Bu yolla kullanıcı; vakıa serilerinin istikrar bakımından farklılaşabilen etkilerini, objektivite halinde ve uluslararası standartta ederlerini paylaşabilmektedir. Kullanıcı açısından gözden kaçan birçok haber-düzenleme, etki ve ederleri, aylık raporlamayla filtrelenebilmektedir. Haber-değerlendirme zenginliği Sİİ kullanıcılarının memnuniyetini ifade ettiği işleyiştedir.

Yıllık Ana Rapor; takip eden yıl ilk ay sonunda on binlerce sistematik kaydın beslediği kalıplanmaları nakletmektedir. Raporlanan yılın siyasi istikrar bakımından her bir alt sektörde ve konsolide halde siyasi karakteri ortaya konulmaktadır. Aylık ve yıllık raporlamalarda serbest değerlendirme bölümleri bulunmakta, yıllık ana raporlamalarda iki yılda bir küresel yönetişim ve siyasi denklemin Türkiye etkileşimi ayrıca nakledilmektedir. Diğer bir raporlamamız; Siyasi Risk İzlekleri, Kabine Performansı, Medya ve İktidar gibi düzenli ölçümlere dayalı-karşılaştırmalı çalışmalardır. Bu raporlamalardaki içerik-rakamlar, kullanıcının izleme modalitelerini kuvvetlendirecek, bakış açısını teyit edebileceği gibi derinlik ve etkinliğini destekleyecektir.

Düzenli olmayan ara raporlamalarımızın sayı, zamanlama ve hacmi belli olmayıp ileri dönüktür. Ara raporlama-bilgi nakilleri; kamuoyunun yeterli ya da doğru biçimde ilgi göstermediği, gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel hususu ikaz maksatlıdır. Bu raporlamalarla İndeks kullanıcılarını medyada yer alacak gündem önüne geçirtebilmekte, destekleyebilmekteyiz.

Sİİ ölçüm ve bağlı içerikleri mali piyasa, kamuoyu ve medya algılamasına nazaran öncü niteliktedir. Dayandığı “etkinlik kazanmış gerçeklik” modeli gereği gerçekleşen ya da tamamlanan siyasi vakıa serilerinin sonradan değerleme-ölçümlenmesi esaslı değildir. Henüz tamamlanmamış siyasi vakıa serilerinin siyasi sistemimizin temel kaide seti karşısında ederini ölçümlemeyi, ihtimal-muhtemel-ciddi-kati derecelendirmesiyle, önceden açıklanmış yazılı Temel Statü çerçevesinde akademik denetim ve ayrıca istişareye tabi olarak yapmaktadır. Halen; yabancı kuruluş ölçümlerinin ortalamasını, aylar öncesinden açıklama başarısını genel ve alt sektörler itibariyle defalarca göstermiştir.

Türkiye yanında Irak-Suriye gibi bölge ülkelerinin başta şiddet olmak üzere bazı göstergelerini sistematik biçimde izleyip nakleder haldeyiz. Orta vadede hedefimiz, ülkemizi etkileyen bazen siyasi ritmini belirleyen şiddet ya da ekonomi gibi bölgesel istikrar faktörlerini sistemli-düzenli biçimde rakamlaştırmaktır. Siyasi istikrar çalışmaları, metotlu-verilere dayalı yapısıyla siyasi analiz diğer türlerinden farklı, süreye yayılı ve üstündür. İndeks sunumları grafiklerle yapıldığından, nakli ve okunma zahmeti son derece kısa, değerlendirmesi net, tutarlığı açıkta ve an be an izlenebilirdir. Firmamız siyasi istikrar çalışmalarıyla esasen, Osmanlı’nın ilm-i tedbiri menzil şeklinde ifade ettiği sistemli çalışmaları devam ettirmektedir.