2012 Özet Genel Değerlendirme

2012; Halkın sağduyu ve geniş kredisine dayalı yetkilendirmelere rağmen salt yönetime dair işlevlerde zayıflama yılı olmuştur. Güçlü-mobilize geniş kitlelerce ve ciddi ölçüde finansal sistem-medyaca destekli denetim dışı kılınıp merkezileştirilmiş kararlaştırmalarıyla siyasi sistem; sadece demokratiklik değil, yerindelik ve işlevsellik bakımından da soru işaretleri doğurmuştur.

Değiştirilen ve ciddi testlere tabi oluşu ötelenen siyasi sistem karar yeni mimarisi, halk oylamaları ve dindar kitlelerin taleplerinde daha temel konulara yönelimlerle sağladığı işlevsellikleri, salt yönetime dair konularda sergileyememiştir.  Türk siyasi sisteminin demokratikleşmede ve kitle-sivil toplumla devlet-kamucu sahalar arasında tesis ettiği güçlü bağların salt yönetime dair sahalarda işlevselleşmesinin gecikmeli oluşunu, esasen, dindar kesim taleplerini giderime odaklanmanın yol açtığı aksaklıkları bir miktar tolore etmek gerekir.

Parlamentonun artan yetki parametreleriyle dayandığı geniş toplumsal taban; yeni Anayasa teşkil ve fiiliyata geçirilmesinde etkinlik üretmemiştir. Parlamentonun siyasi sistemin umut-müzakere hatta temel temas zemini olma vasfı, düzgün işletilememiştir. Muhalefet partilerinin ve AK Partili vekillerin maruz kaldığı türlü hukuki-siyasi baskı, parlamenter işleyişi güçleştirmiştir. Kürt sorununda yargının katı, dış politikada idarenin aksak işleyişleriyle, Parlamentonun genel gidişatta söz sahibi olma ve denetim yetenekleri örseletilmiştir.

Siyasi sistemin temel ve güncel siyasi sorunları siyasi değil kazai-idari etkinlikle halletme eğiliminde değişim, na-mevcuttur. Bu durum; aynı Kürt sorununun çözümsüzlüğünde olduğu gibi “devlet kapasitesini” örseletmeye devam etmektedir. Demokratik çoğulculuğun zayıflaması, tekleştirme-dışlama gibi olumsuz dinamiklerin etkinlik kazanması, siyasi değil kazai-idari süreçlerin öne çıkması, örselenen devlet kapasitesi, eşanlı işleyişlerin bütünlüklü görünümüdür. Salt siyasi sürecin kazai-idari etkinlikle geri plana itilmesi; zamana yayma-yumuşatmaları güçleştirmektedir. 

Yargının “Balyoz-Ergenekon” gibi güncel kritik davalarda katı tutumu Kürt sorununda da etkinliğini sürdürmüş, tahkim edilmiştir. Yargı; özellikle alelade olanı, yasama organına belli ceza siyasetini dikte etmekten öte bunu bizzat ihdas edip kendince uygulamaya yönelmiştir. Yargının MİT mensuplarının yargılanma hatta genel düzeyde siyasilerin hemen yakınındaki üst düzey tüm bürokratların adi yargılamaya tabi olmasında ısrarlı tutumu, Hükümetin Parlamento desteğini seferber etmesine yol açmıştır. Alelade yargı baskısı altında yeni Anayasa çalışmasının siyasi değeri hatta anlamı düşüktür.

2012, Türk siyasi sisteminde merkezi unsur Hükümetin ülke makro siyasetine hâkimiyetinde düşüş yılıdır. Ülke makro siyasetinde Hükümetten kaynaklanan boşluk; görünürlüğü düşük olsa da “küresel fay hat” dinamiklerince daha fazla doldurulmuştur. Hükümetin askeri bürokratik etkinliği zaman-mekân bakımından tahsisleri, bölgesel ölçekte hatta ülke sınırlarını korumada düşük profil kalibrasyonları, küresel dinamiğin türevi şeklinde seyretmiştir. Pentagon’un 2011’de başlattığı TSK-askeri bürokrasiler arası artan etkinlikler, askeri ilişkileri siyasi ilişkilerden sterilleştirme, gelişmede amildir.

Sterilleşme; “doğrudan Hükümete karşı” gibi görünmemekle birlikte, askeri etkinliği ve bunun temel yönelimlerini güncel siyasi meselelerden uzaklaştırma, toplumsal merkez teşkili ve simetrik bilgilenme süreçlerinin dışında tutma, eklenmelidir. Hükümetin genel işleyişi korunmakla birlikte; Parlamento desteği sarsıntılara maruz kalmış, bürokratik kapasitenin tam kullanımı hafif bozulmuş hatta gerginlik barındırmaya başlamış, diplomatik bürokratik işlevden mahrumiyet artmıştır.

2011’de Siyasi İstikrar düşmüş, başat sebebi; siyasi karar mimarilerinin bağımsızlıklarını ortaya koyamaması, yetkili-sorumlu siyasi iktidar, temsiliyetiyle dayandığı siyasi destek dizgesinin bozulmasıydı. 2012’de siyasi istikrar düşmüş, başat sebebi; siyasi karar mimarisinin salt yönetime dair süreçlerde düşen işlevselliğidir.

Veriler

2012’de ekonomik alanda yaklaşık 2.570, genel defterdeyse 22.575 kayıt mevcuttur. Yıl içi yapılan kaydın incelenen toplam verilere oranı  % 2 civarındadır. 2012’de analize tabi tutulmuş toplam veri sayısı 1.250.000 üstündedir. İşlenen veri sayısında düşüş sebebi; iktidar cihetinden önceden üretilen hacimli mesaj düzeninin düşürülmesi, tekrarlanan-tutarsızlaşan ve konsolide edilmesi gerekenlerin artan hacmidir.